ประวัติความเป็นมา

ประวัติ ความเป็นมา

 

โรคมะเร็งท่อน้ำดีในประเทศไทย ถูกค้นพบมานานแล้วกว่า 90 ปี และเป็นที่ทราบกันดีว่ามีสาเหตุเกิดจากการรับประทานปลาน้ำจืดมีเกล็ดแบบสุกๆดิบๆ ที่อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศปลาน้ำจืดเหล่านี้มีตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตับอาศัยอยู่ ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับนี้จะชอนไชและเจริญเติบโตในท่อน้ำดี มีชีวิตอยู่ได้นานถึง 20 ปี ทำให้ท่อน้ำดีเกิดการอักเสบเรื้อรังและกลายเป็นมะเร็งท่อน้ำดีในที่สุด

 

ในปัจจุบันพบมีประชาชนที่ตกอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของโรคมะเร็งท่อน้ำดีอยู่ราวๆ 6 ล้านคน และมีผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีอยู่ราวๆ 14,000 คนต่อปี และส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ด้อยโอกาสในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมในการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี แม้หน่วยงานสาธารณสุขหลายองค์กรตระหนักถึงปัญหานี้ แต่ความไร้เอกภาพและความต่อเนื่องทำให้การแก้ปัญหาที่ดำเนินมานับทศวรรษไม่ได้ช่วยคลายปัญหาลง จึงเป็นเหตุให้โรคมะเร็งท่อน้ำดีเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี จึงได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ ผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี ช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

 

มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีก่อตั้งเมื่อ วันที่ 28 กันยายน 2555 โดยเกิดจากความร่วมมือกันของเครือข่ายญาติผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี แพทย์พยาบาล นักวิชาการและผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งท่อน้ำดี มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีได้เชิญผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในแขนงสาขาต่างๆ และผู้ที่มีใจอยากช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการมูลนิธิ โดยมี ผศ.พญ.เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธาน มี รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว เป็นรองประธาน และมี .ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ เป็นเลขาธิการมูลนิธิ เป็นการผนึกกำลังกันภายใต้แนวคิดที่ว่าการแก้ไขปัญหาโรคมะเร็งท่อน้ำดีไม่สามารถทำให้บรรลุผลและยั่งยืนได้หากให้ภาครัฐเป็นผู้ดำเนินการเพียงฝ่ายเดียว แต่การทำงานควบคู่กันไปกับพลังของภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมถึงการผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนของสังคมจะทำให้มีพลังในการต่อสู้กับปัญหานี้ได้อย่างเข้มแข็งมากขึ้น

 

 About1

About2  About3

 

โรคมะเร็งท่อน้ำดี ปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในแต่ละปีจะมีการสูญเสียของประชากรกว่า 14,000 คน ประมาณ 80% ของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งท่อน้ำดีจะเสียชีวิต และส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าครอบครัว หมายความว่า มีครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียกว่า 14,000 ครอบครัว ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งระบบเศรษฐกิจและโครงสร้างทางสังคมของประเทศ

About5

About6 About7 About8

ภาพจากห้องพิเศษผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี 8C อาคาร สว.19 และห้องตรวจผู้ป่วยนอกโรคมะเร็งท่อน้ำดี (OPD)โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 cca graph

 

มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นที่ตั้งของคณะแพทยศาสตร์ และเป็นสถานที่ตั้งของโครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการตรวจวินิจฉัยและให้บริการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีอย่างครบวงจรร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ำดี (CCA Center of Excellence) นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี (LFCRC)ที่ทำงานวิจัยเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีมาอย่างต่อเนื่อง จึงถือได้ว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถานที่ที่ประกอบด้วยนักวิชาการ นักวิจัย แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ทางด้านมะเร็งท่อน้ำดีมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

จังหวัดขอนแก่น
เมืองหลวงโรคมะเร็งท่อน้ำดี ที่ได้ชื่อนี้มาเพราะจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางภาคอีสาน ภูมิภาคที่มีอัตราการติดพยาธิใบไม่ตับและเป็นมะเร็งท่อน้ำดีสูงที่สุดในโลก ทำให้จังหวัดนี้ เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์ เพื่อรองรับการตรวจและรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งโรงพยาบาลศรีนครินทร์นี้ ถือเป็นโรงพยาบาลบูรณาการความรู้โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ด้วยการเป็นทั้งสถานพยาบาลบำบัดรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี และสถาบันวิชาการและวิจัยทางการแพทย์ จึงเป็นสถานที่ที่สร้างผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งท่อน้ำดี อาทิเช่น แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ และนักวิจัยจำนวนมาก นอกจากนี้ยังเป็นสถาบันที่มีการประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งจากภายในประเทศ และต่างประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ เยอรมนี สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย อีกด้วย

โรงพยาบาลศรีนคริทน์ link, http://www.md.kku.ac.th/en/index.php?index_page=med_serv&page=hospital
About4

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 Print