ภาคีเครือข่ายมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี

          ด้วยเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียง เหนืออย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ จึงได้เกิด 4 องค์กร ที่ทำงานประสานกัน โดยองค์กรทั้ง 4 เข้ามามีบทบาทในการทำงานแตกต่างกัน กล่าวคือ

  • LFCRC (Liver Fluke and Cholangiocarcinoma Research Center) ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง ท่อน้ำดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำหน้าที่เป็น สถานที่วิจัยทั้งด้าน Basic และ Clinical science มาอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนทั้ง การสร้างนักวิจัย ทุนวิจัย และสนับสนุนการ เก็บชิ้นเนื้อผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในการวิจัย

  • CASCAP (Cholangiocarcinoma Screening and Care Program) โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและ มะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำหน้าที่คัดครองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อ น้ำดีอย่างเป็นระบบด้วยการใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยที่พบ ว่าการทำอัลตร้าซาวด์ช่องท้องแล้วพบพังผืดมะเร็งท่อน้ำดี สามารถบ่งบอกถึงมะเร็งท่อน้ำดีระยะเริ่มแรกได้ ซึ่งสามารถ วางแผนผ่าตัดรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

  • CCA Foundation of Thailand มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี องค์กรสื่อกลางในการ ประสานงานภาคประชาชน มีบทบาทหลัก ในการสร้างความตระหนักเรื่องโรคมะเร็ง ท่อน้ำดีแก่สังคม และเป็นสื่อกลางในการ ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี รวมถึงการ สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และวิจัยเพื่อ การแก้ปัญหาโรคมะเร็งท่อน้ำดี

  • CCA Center of Excellence ศูนย์ความเป็นเลิศ มะเร็งท่อน้ำดี ศูนย์กลางในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อ น้ำดีครบวงจร โดยให้บริการตรวจวินิจฉัย ผ่าตัด ดูแล รักษาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย มีห้องตรวจบริการผู้ป่วยนอก ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วยหนัก และหอผู้ป่วยพิเศษ สำหรับผู้ป่วย มะเร็งท่อน้ำดีโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยและการ รักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดีอีกด้วย

allies chart-2

 

 Print