ที่ปรึกษามูลนิธิฯ

ที่ปรึกษามูลนิธิฯ
มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ประกอบด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษา 3 คน และกรรมการ บริหาร 15 คน ซึ่งมีทั้งตัวแทนจากครอบครัวที่สูญเสียสมาชิกด้วยโรคมะเร็งท่อ น้ำดี นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรทางการแพทย์ที่เชียวชาญด้านโรคมะเร็งท่อ น้ำดีเจ้าของกิจการ นักกฎหมาย และสื่อสารมวลชนจากหลากหลายสาขาอาชีพ .

 

Dr Lumbiganon


ศาตราสตร์.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ 


ศาตราสตร์.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ เป็นศาสตราจารย์ที่ภาค วิชาสูติศาสตร์และนรีเวชศาสตร์ และเคยเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2552 – 2557 เป็น ประธานที่ปรึกษา WHO ใน การทำ WHO guidelinesfor the management of postpartum.


Dr Uttarvichien


ศาตราสตร์.นพ.ทองอวบ อุตรวิเชียร


ศาตราสตร์.นพ.ทองอวบ อุตรวิเชียร เป็นอาจารย์พิเศษภาควิชา ศัลยศาสตร์ เป็นประธาน หน่วยปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานผู้ก่อตั้งชมรมและที่ปรึกษาชมรมศัลยแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

 

 

Dr Boonpan


คุณขรรค์ชัย บุนปาน


คุณขรรค์ชัย บุนปาน จบการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากรและเป็นประธานกรรมการ บริษัท มติชนจำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังเป็นผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน นักหนังสือพิมพ์.

 

 

 

 คณะกรรมการบริหารมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี

 

Dr Suntpitak

ประธาน
ผศ.พญ.เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ :

ผู้ช่วยศาตราสตร์.พญ.เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ ปัจจุบันเป็นประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีและประธานมูลนิธิพัฒนาเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และด้วยการที่ ผศ.พญ.เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ เป็นผู้บุกเบิกและก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.


Dr Narong

รองประธาน
รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว:

รองศาตราสตร์.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว เป็นศัลยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดตับ ทางเดินน้ำดีและตับอ่อน โดยเฉพาะการผ่าตัดรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี ภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มก่อตั้งมูลนิธิมะเรหนือ.

 

 

Dr Yongvanit

เลขาธิการ
ศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์:

ศาตราสตร์.ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งและรองประธานโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(CASCAP) และกรรมการที่ปรึกษาศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

 

 

 

กรรมการมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี

directors1

 

 

 Print