ที่ปรึกษามูลนิธิฯ

ที่ปรึกษามูลนิธิฯ
มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ประกอบด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษา 3 คน และกรรมการ บริหาร 15 คน ซึ่งมีทั้งตัวแทนจากครอบครัวที่สูญเสียสมาชิกด้วยโรคมะเร็งท่อ น้ำดี นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรทางการแพทย์ที่เชียวชาญด้านโรคมะเร็งท่อ น้ำดีเจ้าของกิจการ นักกฎหมาย และสื่อสารมวลชนจากหลากหลายสาขาอาชีพ .

 

Dr Lumbiganon


ศาตราสตร์.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ 


ศาตราสตร์.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ เป็นศาสตราจารย์ที่ภาค วิชาสูติศาสตร์และนรีเวชศาสตร์ และเคยเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2552 – 2557 เป็น ประธานที่ปรึกษา WHO ใน การทำ WHO guidelinesfor the management of postpartum.


Dr Uttarvichien


ศาตราสตร์.นพ.ทองอวบ อุตรวิเชียร


ศาตราสตร์.นพ.ทองอวบ อุตรวิเชียร เป็นอาจารย์พิเศษภาควิชา ศัลยศาสตร์ เป็นประธาน หน่วยปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานผู้ก่อตั้งชมรมและที่ปรึกษาชมรมศัลยแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

 

 

Dr Boonpan


คุณขรรค์ชัย บุนปาน


คุณขรรค์ชัย บุนปาน จบการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากรและเป็นประธานกรรมการ บริษัท มติชนจำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังเป็นผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน นักหนังสือพิมพ์.

 

 

 

 คณะกรรมการบริหารมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี

 

Dr Suntpitak

ประธาน
ผศ.พญ.เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ :

ผู้ช่วยศาตราสตร์.พญ.เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ ปัจจุบันเป็นประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีและประธานมูลนิธิพัฒนาเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และด้วยการที่ ผศ.พญ.เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ เป็นผู้บุกเบิกและก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.


Dr Narong

รองประธาน
รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว:

รองศาตราสตร์.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว เป็นศัลยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดตับ ทางเดินน้ำดีและตับอ่อน โดยเฉพาะการผ่าตัดรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี ภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มก่อตั้งมูลนิธิมะเรหนือ.

 

 

Dr Yongvanit

เลขาธิการ
ศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์:

ศาตราสตร์.ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งและรองประธานโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(CASCAP) และกรรมการที่ปรึกษาศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

 

 

 

กรรมการมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี

directors1

 

 

 Print 

ภาคีเครือข่ายมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี

          ด้วยเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียง เหนืออย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ จึงได้เกิด 4 องค์กร ที่ทำงานประสานกัน โดยองค์กรทั้ง 4 เข้ามามีบทบาทในการทำงานแตกต่างกัน กล่าวคือ

  • LFCRC (Liver Fluke and Cholangiocarcinoma Research Center) ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง ท่อน้ำดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำหน้าที่เป็น สถานที่วิจัยทั้งด้าน Basic และ Clinical science มาอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนทั้ง การสร้างนักวิจัย ทุนวิจัย และสนับสนุนการ เก็บชิ้นเนื้อผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในการวิจัย

  • CASCAP (Cholangiocarcinoma Screening and Care Program) โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและ มะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำหน้าที่คัดครองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อ น้ำดีอย่างเป็นระบบด้วยการใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยที่พบ ว่าการทำอัลตร้าซาวด์ช่องท้องแล้วพบพังผืดมะเร็งท่อน้ำดี สามารถบ่งบอกถึงมะเร็งท่อน้ำดีระยะเริ่มแรกได้ ซึ่งสามารถ วางแผนผ่าตัดรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

  • CCA Foundation of Thailand มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี องค์กรสื่อกลางในการ ประสานงานภาคประชาชน มีบทบาทหลัก ในการสร้างความตระหนักเรื่องโรคมะเร็ง ท่อน้ำดีแก่สังคม และเป็นสื่อกลางในการ ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี รวมถึงการ สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และวิจัยเพื่อ การแก้ปัญหาโรคมะเร็งท่อน้ำดี

  • CCA Center of Excellence ศูนย์ความเป็นเลิศ มะเร็งท่อน้ำดี ศูนย์กลางในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อ น้ำดีครบวงจร โดยให้บริการตรวจวินิจฉัย ผ่าตัด ดูแล รักษาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย มีห้องตรวจบริการผู้ป่วยนอก ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วยหนัก และหอผู้ป่วยพิเศษ สำหรับผู้ป่วย มะเร็งท่อน้ำดีโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยและการ รักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดีอีกด้วย

allies chart-2

 

 Print 

วัตถุประสงค์

 

วัตถุประสงค์

  •  เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น สงเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ของผู้ป่วย ฯลฯ
  •  สร้างความตระหนักถึงภัยจากมะเร็งท่อน้ำดีให้เกิดแก่ชุมชนและสังคม รวมถึงป้องกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
  •  สนับสนุนทุนการศึกษา การพัฒนาและวิจัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ในการตรวจคัดกรอง วินิจฉัย และดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
  •  เป็นทุนสำรองในการจัดหาและพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการตรวจคัดกรอง และการดูแลผู้ป่วยทั้งในระยะการรักษาและระยะสุดท้ายของชีวิต และ
  •  จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลประชาชนให้ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

objectives chart3

 

 

 Print