พันธกิจ

Written on . Posted in About

พันธกิจ

เป็น สื่อกลางในการขับเคลื่อนพลังภาคประชาชน ในการแก้ไข

ประเด็นปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำ

 ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน และสังคม

mission diagram2

 

 

 

 Print