วัตถุประสงค์

 

วัตถุประสงค์

  •  เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น สงเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ของผู้ป่วย ฯลฯ
  •  สร้างความตระหนักถึงภัยจากมะเร็งท่อน้ำดีให้เกิดแก่ชุมชนและสังคม รวมถึงป้องกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
  •  สนับสนุนทุนการศึกษา การพัฒนาและวิจัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ในการตรวจคัดกรอง วินิจฉัย และดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
  •  เป็นทุนสำรองในการจัดหาและพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการตรวจคัดกรอง และการดูแลผู้ป่วยทั้งในระยะการรักษาและระยะสุดท้ายของชีวิต และ
  •  จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลประชาชนให้ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

objectives chart3

 

 

 Print