08
Dec

คุณนรินทร์ อภิชนตระกูล(เฮียเคี้ยง) และครอบครัว บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี

by
  • Font size: Larger Smaller
  • PDF

IMG 0001

 คุณนรินทร์ อภิชนตระกูล(เฮียเคี้ยง) และครอบครัว บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี
ณ มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 คุณนรินทร์ อภิชนตระกูล(เฮียเคี้ยง) และครอบครัว บริษัท เคี้ยงขอนแก่น จำกัด ร่วมสมทบทุนเงินบริจาคให้แก่ผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษา อีกทั้งเพื่อใช้ในการรณรงค์และช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่ง คุณนรินทร์ อภิชนตระกูล(เฮียเคี้ยง) และครอบครัว ผู้มีจิตศรัทธา และผู้มีอุปการะ แก่ทางมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีด้วยดีเสมอมา

ในนนามมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ 

IMG 0002 
IMG 0004 
IMG 0006 
IMG 0006 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี www.cca.in.th
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร/แฟกซ์:043-203769