09
Aug

มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ๒ ภาคีเครือข่าย สนับสนุนการผ่าตัด ๕๐๐ ราย

by
  • Font size: Larger Smaller
  • PDF

 

          “ผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี มีเฮ !! ” มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ๒ ภาคีเครือข่าย สนับสนุนการผ่าตัด ๕๐๐ ราย รายละ สามหมื่นบาท กระทรวงสาธารณสุข MOU ร่วม มข. โครงการ “ ส่งเสริมการเข้าถึงบริการผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชน เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ” โดยมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิสยามกัมมาจล โครงการ CASCAP สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี และมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ให้การสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ กระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

           เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น โดยความร่วมมือของ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิสยามกัมมาจล โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(CASCAP) สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี และมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี อันเนื่องจากตระหนักถึงปัญหาการเข้าถึงบริการการดูแลรักษาโดยเฉพาะการผ่าตัดรักษามะเร็งท่อน้ำดี ที่ยังล่าช้าและมีความเหลื่อมล้ำอันเนื่องมาจากความแออัดของการใช้งานห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยตั้งเป้าให้การสนับสนุนแก่ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ๕๐๐ ราย

           รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP) ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี และมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ในการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการผ่าตัด หวังผลหายขาด ให้แก่ทีมผ่าตัด โดยมีการบันทึกและส่งข้อมูลการผ่าตัดในแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี และนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ Isan Cohort ของ โครงการ CASCAP เพื่อติดตามและดูแลผู้ป่วยต่อไป ส่วนด้าน นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุข จะสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรด้านการผ่าตัดรักษามะเร็งท่อน้ำดี เช่น ห้องผ่าตัด เครื่องมือ บุคลากร เพื่อเพิ่มการให้บริการรักษาผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดีทั้งในเวลาและนอกเวลาทำการของราชการ ในปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผ่าตัดและการบริการรักษา ทำให้ช่วยลดความเหลื่อมล้ำอันเนื่องมาจากความแออัดของการใช้งานห้องผ่าตัดและการรักษาโรคดังกล่าว

          ทางด้าน คุณพิชญา รัตนพล ผู้จัดการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี และได้มีส่วนร่วมในการให้การช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำได้มีโอกาสได้เข้าถึงการผ่าตัดมากขึ้น มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ยินดีให้การสนับสนุนโครงการทั้งด้านการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี และสนับสนุนทุกกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ทำให้โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี หมดสิ้นไปจากประเทศไทย ทำให้ประชาชนห่างไกลจากโรคนี้ตลอดไป

          ด้านคุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกิจกรรมเพื่อสังคม ภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการเข้าถึงการบริการการดูแลรักษาที่ยังประสบปัญหาความล่าช้าจึงทำให้ผู้ป่วยโรคนี้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จึงยินดีให้การสนับสนุนงบประมาณสำหรับการผ่าตัดรายละ ๓๐,๐๐๐ บาท และยินดีสนับสนุน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และระดมทุนเพื่อใช้ในโครงการนี้ในทุกๆช่องทางด้วยความยินดียิ่ง อีกทั้งในวันนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยคุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกิจกรรมเพื่อสังคม ภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการ "การส่งเสริมการเข้าถึงบริการผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชน" ให้แก่ มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

          รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว หัวหน้าโครงการ CASCAP กล่าวเสริมว่า โครงการ “ การส่งเสริมการเข้าถึงบริการผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชน เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ” นี้ เป็นโครงการที่ร่วมกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี โดย ศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ผลักดันให้เกิดขึ้น โดยตลอดระยะเวลา ๔ ปี ในการดำเนินโครงการ CASCAP เพื่อตรวจอัลตราซาวด์คัดกรองผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ในกิจกรรม “ วาระแห่งชาติ ขจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ” มาแล้วทั่วภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคตะวันออก กว่า 64 ครั้ง เมื่อพบผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งท่อน้ำดีก็จะส่งต่อผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาตามสิทธิ์ที่ผู้ป่วยมี โดยมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีก็จะเข้ามาช่วยในการสนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้  และสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์แก่โรงพยาบาลเครือข่ายเป็นประจำทุกปี และยังให้ความรู้กระตุ้นเตือนให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยของพยาธิใบไม้ตับที่เป็นสาเหตุของมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งการ MOU ครั้งนี้ถือเป็นอีกแรงกำลังสำคัญที่ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการเข้าถึงการบริการการดูแลรักษาที่ยังประสบปัญหาความล่าช้าจึงทำให้ผู้ป่วยโรคนี้เพิ่มมากขึ้น ทุกภาคส่วนจึงเข้ามาช่วยสนับสนุนโครงการโดยมีเป้าหมายร่วมกันในการขจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีให้หมดไปจากประเทศไทย

      

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP)และมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร.043-202691 Fax.043-202693