07
Nov

แถลงข่าว CCA Run for Life

by
  • Font size: Larger Smaller
  • PDF

  

             แถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการ กับโครงการ CCA Run for Life : มหกรรมเพื่อการรณรงค์การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งจัดขึ้นวันนี้ที่บริเวณลานชั้น 1 ห้างเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะมหาวิทยาลัยวิจัยและผู้นำของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ตระหนักถึงความรุนแรงของโรคมะเร็งท่อน้ำดีอันเกิดจากปัญหาการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับว่าเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ โดยโครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Cholangiocarcinoma Screening and Care Program: CASCAP) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ 50 ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น อุทิศเพื่อสังคม เพื่อหวังให้เป็นโครงการนำร่องที่จะวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีร่วมกันอย่างเป็นระบบ จนปัจจุบันสามารถผลักดันให้เกิดเป็นแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2559–2568 โดยความร่วมมือกับโครงการวิจัยท้าทายไทย : ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ (Fluke Free Thailand) สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาจึงได้กำหนดจัดมหกรรมรณรงค์ให้ความรู้เพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี “ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ: Fluke Free Thailand” และกิจกรรม “CCA Run For Life” โดยวันนี้ (7 พฤศจิกายน 2561) เป็นการเปิดตัวโครงการและจัดแถลงข่าวกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นความตระหนักรู้ของประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาตลอดจนการรู้จักป้องกันตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี และให้จัดกิจกรรม CCA Run for Life เดินวิ่งการกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดี ในวันที่ 6 มกราคม 2562 อีกด้วย

           ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล) ดำริให้การสนับสนุนมหกรรมรณรงค์ให้ความรู้เพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี “ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ: Fluke Free Thailand” และ “CCA Run for Life” อย่างเต็มที่ และจะผลักดันให้ “การแก้ไขปัญหาพยาธิใบไมตับและมะเร็งท่อน้ำดี เป็นวาระจังหวัดขอนแก่น” โดยให้เป็นยุทธศาสตร์ในการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในจังหวัดขอนแก่นและสามารถเป็นต้นแบบให้แก่จังหวัดอื่นๆ ต่อไปในวงกว้าง ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2559–2568 ของประเทศไทย

 

 

 ภาพ/ข่าว : ปณิธาน ศรีบุญเรือง เจ้าหน้าที่โครงการ CASCAP

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี หรือ โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร 043-202691 Fax 043 202693